معرفی

مشخصات فردی

علی برومندنیا

نام - نام خانوادگی : علی   برومندنیا

پست الکترونیکی : broumandnia@azad.ac.ir, broumandnia@gmail.com, @AliBroumandnia,@Broumandnia

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی کامپیوتر
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی کامپیوتر
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی کامپیوتر
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : کامپیوتر

محل خدمت : دانشکده فنی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 15

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378-11-01

علی برومندنیا
علی برومندنیا

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    استادیار
^